NUDGE

Norwegian User and Development Group Edx  er en forening som arbeider for å fremme åpne og nasjonale digitale læreverk og MOOCs på Open edX-plattformen. Vi vil bidra til å utvikle et Norgesnett av digitale ressurser for studentaktiv læring. Medlemmene, som kan være både institusjonelle og individuelle, bidrar med teknologisk-organisatorisk og faglig kompetanse.

Medlemmer i NUDGE er bl.a.

  • Bokskapet – Universitetsbiblioteket, OsloMet – storbyunIversitetet.
  • NTNU/Drive – Norges teknisk-vitenskapleige universitet.
  • (Studiesenteret.no AS – OsloMet – storbyuniversitetet.)
  • (UiT MOOC – Norges arktiske universitet)
  • (UNIT – Plattformleverandør, Digitale læringsressurser og Open edX)

Innovasjon

NUDGE er et initiativ for å fremme større grad av innovasjon i høyere utdanning.

Nyskaping krever samhandling på tvers av fagdisipliner, yrker og aktører i samfunnet rundt oss. Vi skal være nysgjerrige og åpne i møte med samfunns-, arbeids- og næringsliv, og utvikle ny kunnskap som gir løsninger på morgendagens utfordringer.

Hentet fra Digital strategi, OsloMet

Dette handler om å styrke innovasjon, verdiskaping og  entreprenørskap som sentrale elementer i utdanning og forskning. Man må gjøre digital og teknologisk kompetanse til en integrert del av studier og fagmiljøer, tilby desentralisert undervisning med digitale undervisningsformer og legge til rette for nye studentaktiviserende arbeidsformer i undervisningen. Tverrfaglighet og tverrinstitusjonelt arbeid er her viktige drivere.

Dette er gode prinsipper som også ofte tas inn som program- og strategierkæringer. Men utdanningsinstitusjonene har også tradisjoner og strukturer som i blant kan hindre slike innovative tilnærminger, og kanskje særlig når de har sitt utspring utenfor elker på tvers av den hierarkisk organiserte styringslinje.

Dette er en Catch-22-situasjon: Normalorganisasjonen kan godt etterlyse innovative endringsimpulser, men er i sin natur ikke kontstruert for dette formålet. Normalorganusasjonen er laget for å opprettholde seg selv, ikke endre seg.

Løsningen ligger da ikke i å beordre innovasjon ovenfra, og særlig ikke den som utfordrer business-as-usual, men å opptre med tilstrekkeligg romslighet til at nye ideer og tilnærmingsmåter får spille seg ut. Over tid må verdifulle tilfang absorberes i normalorganisasjonen.

Det krever trygg og strategisk orientert ledelse.

NUDGE prøver å budra her gjennom å være en medlemsforening for institusjonelle ledd og enkeltpersoner. De forenes rundt en enkelt og veldefinert interesse:

  • Å fremme publisering av åpne og nasjonalt rettede digitale læreverk på Open edX-plattformen.

Slike læreverk lages med tanke på bruksmåter og faktisk eksisterende kontekster som f.eks. PISA-modellen for omvendt klasserom, mikromaster (som ekvivalens-rettet læreprosess) og tverrinstitusjonell etter-og-videreutdanning som i Studesenteret.no. Men NUDGE har ingen policy eller formell rolle knyttet til slike anvendelser. Det er opp til den enkelte institusjon og den enkelte student å nyttiggjøre seg tilbudet.

Paraplyorganisering

Vi kan se dette som en form for paraplyorganisering.

Paraplyen definerer og opprettholder rammer rundt organisert virksomhet. I rammen og under paraplyen finner vi et sett av ressurser som ferdighet og kompetanse; utstyr og infrastruktur; pengemidler og arbeidstid.

Til arbeidet hører et varierende sett av større og mindre tiltak. De handler alle direkte og indirekte om å få publisert og tatt i bruk digitale læreverk.

Hvert enkelt tiltak under paraplyen kan  ha oppstart og avslutning både innenfor og utenfor denne ramma som vist i illustrasjonen.

På samme måte er det med organisatorisk plassering. Ulike tiltak kan godt være lineært (hierarkisk) organisert under paraplyen, dvs. av de faktiske medlemmene i NUDGE. Men de kan også inngå i matrise-relasjoner slik at hver slik virksomheten hører til i et multi-hierarki der aktører i NUDGE representerer en av flere dimensjoner i en matrise. Andre dimensjoner kan gjelde utdanningsinstitusjoner, offentlig myndighet, markedsaktører osv.

Tiltak kan ofte ha aktiviteter som overlapper slik at de kan slås sammen. Om f.eks. aktivitet A og B omfatter det å lage en ebok på hvert sitt temaområde eller begge aktiviteter trenger opplæring i videoproduksjon, kan en med fordel organisere disse arbeidene i fellesskap.