Prosjektpartnere

SAVE er et fellesprosjekt som bidrar til å utvikle et Norgesnett av digitale ressurser for studentaktiv læring. OsloMet, NTNU, Gyldendal,  Studiesenteret.no, UNIT og Universitetet i Tromsø (radiografutdanningen) bidrar her med ressurser for veiledning på distanse mellom institusjonene selv og overfor fjernstudenter på mange distribuerte studiesentra.

Partnerne bak prosjektet er

 • OsloMet – storbyunIversitetet ved Bokskapet i Universitetsbiblioteket og flere helsefaglige utdanninger.
 • Gyldendal forlag
 • NTNU – Norges teknisk-vitenskapleige universitet/NTNU Drive.
 • Studiesenteret.no AS Etter styrevedtak 14.12.18 vil OsloMet kjøpe de resterende aksjene og gjennomføre en virksomhetsoverdragelse.
 • UiT – Norges arktiske universitet/Radiografiutdanningen.
 • UNIT – Plattformleverandør, Digitale læringsressurser og Open edX

OsloMet

I det store digitale hamskiftet i UH-sektoren kan ikke hver institusjon være selvforsynt med digitalt lærestoff. Vi må dele og samarbeide. Hernes-utvalget (1988) foreslo å etablere et Norgesnett for utdanning.  Nå 30 år senere er teknologien for dette på plass, men den må gis form og innhold.

I «Strategi 2024 – Ny viten – ny praksis» pekes det på flere styrende verdier som bl.a. å utvikle en lærende og nyskapende organisasjon:

 • Lærende: Vår kunnskap og våre erfaringer skal, i tett samspill med samfunns- og arbeidsliv, bidra til læring og fornyelse i våre utdanninger og til videreutvikling av institusjonen og den enkelte student og medarbeider.
 • Nyskapende: Nyskaping krever samhandling på tvers av fagdisipliner, yrker og aktører i samfunnet rundt oss. Vi skal være nysgjerrige og åpne i møte med samfunns-, arbeids- og næringsliv, og utvikle ny kunnskap som gir løsninger på morgendagens utfordringer.

I formåls-beskrivelsen i dette strategidokumentet slås det fast at OsloMet skal være ledende i å ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer. Dette er konkretisert til

 • Etablere innovasjon, verdiskaping og entreprenørskap som sentrale elementer i utdanning og forskning.
 • Gjøre digital og teknologisk kompetanse til en integrert del av våre studier og fagmiljøer.
 • Utvikle vår posisjon som tilbyder av desentralisert undervisning med digitale undervisningsformer.
 • Legge til rette for nye studentaktiviserende arbeidsformer i undervisningen.

I «Fremtidens digitale universitet – Strategi for digital transformasjon 2018-2024» trekkes det opp mer spesifikke perspektiver og tiltak for digitalisering. Med utgangspunkt i det overordnede strategidokumentet peker vi bla. På at at

Tverrfaglighet vil være en viktig driver for nyskaping ved OsloMet. Vi skal bringe kunnskap og kompetanse sammen fra ulike enheter, fagområder og institusjoner Vår innovasjon skal bidra til fornyelse av profesjonene vi utdanner til samt måten vi leverer vår utdanning og forskning på.

I Utrullingsplan for digital kompetanseutvikling legges det vekt på ferdigheter i

 • Digital klasseledelse: Mestre nye undervisningsformer med mer kontakt med studenter, oppgaver etc. (fremfor den tradisjonelle forelesning).
 • MOOC: Tilgjengeliggjøring av åpne kurs over internett.
 • Learning analytics: Fra PISA-rammeverk.

Studiesenteret

Studiesenteret.no AS er et nasjonalt nettverk for utdanning og livslang læring og organiserer i dag ca 40 studiesentra i 15 fylker. Studiesenteret.no distribuerer studier fra norske utdanningsinstitusjoner til regioner og lokalsamfunn og fungerer som kontaktpunkt mellom utdanningsinstitusjoner og lokalsamfunn.

De enkelte studiesentrene er motor i lokal/regional kompetanseutvikling. Kommunene legger til rette med lokale studiesentre for studentene. Studiesenterets rolle er å utvikle, vedlikeholde og drifte nettverket og plattformen undervisningen skjer på, samhandle med utdanningsinstitusjonene, kommunene og næringsliv for å fremme læring gjennom hele livet og møte samfunnets behov for etter- og videreutdanning.

Aksjemajoriteten (80%) i Studiesenteret.no er eid av OsloMet – storbyuniversitetet, mens de øvrige aksjene er fordelt på mange regonale offentlige aktører

Gyldendal forlag

Gyldendal forlag ønsker å bidra til til en mer effektiv og rikere undervisning. Vårt kundeløfte er å bidra til bedre læring. Siden 1994 har forlaget utviklet digitalt undervisningsmateriell og tilbyr i dag et bredt utvalg av digitale læreverktøy. Læremidler skal til enhver tid være tilpasset utdanningenes behov for pedagogisk gjennomarbeidede produkter, både i trykt og digital form.

NTNU/Drive

NTNU DRIVE er spesielt orientert mot MOOCer som rettes mot bachelornivået og som på sikt kan utgjøre et samlet nettstudium, eventuelt i samarbeid med andre universitet og høgskoler. Vi ser også etter MOOCer som kan støtte studentenes læring på tvers av emner og studieprogram. Vi satser også på MOOCer som utvikles i samarbeid med og rettes mot arbeidslivet.

Fra Kom i gang med MOOC [HTML]

UiT/Radiografiutdanningen

Bachelor i Radiografi ved Universitetet i Tromsø gir en unik mulighet til å kombinere teknikk og pasientkontakt. Radiografutdanningen gir kompetanse til å jobbe i teknologisk pregede avdelinger der man anvender ulike former for stråling for å utrede eller behandle mennesker.

Det er etablert et tett samarbeid mellom radiografiutdanningene ved Universitetet  Tromsø og OsloMet – storbyuniversitetet.

UNIT

UNIT (tidligere BIbsys) tilbyr drift av elæringsplattformen Open edX for bruk ved norske universitet og høyskoler. Det bl.a. omfatter løpende oppgraderinger, tilpasninger, backup og overvåkning i tillegg til å gi noe støtte for å komme i gang.

UNIT er driftsleverandør for de Open edX-løsningene som brukes av OsloMet – storbyuniversitetet, NTNU/Drive, Universitetet i Tromsø og Studiesenteret.no AS.

UNIT utvikler og drifter også tjenesten Digttale Læringsressurser (DLR) på https://deling.unit.no.