Utlysningskriterier

Mål og forventede resultater

 • Prosjekter som utvikler, prøver ut og evaluerer nyskapende studentaktive læringsformer og tilhørende vurderingsformer
  • Generell modell for studentaktive læringsformer: PISA-modellen
   • Fokusere på S-en (Pedagogisk organisert samhandling avgrenset til studentaktiv veiledning)
  • Vurderingsformer:
   • klikkdata
   • samfunnsvitenskapelige metoder “på langs”
   • formell evaluering ligger utenfor prosjektet
 • Skaper gode samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurderingsformer
  • LUB-ene: Utvikles nå. Tas inn i prosjektet.
   • Hva skal studentene lære?
    • pugge/huskestoff
     • definisjoner
     • fakta
     • modeller
    • handlingsferdighet
    • begrepsforståelse, fagspråk
   • Hvordan skal de lære det?
 • Utvikler kunnskap og utdanningsfaglig kompetanse knyttet til utforming og gjennomføring av studentaktive læringsformer og tilhørende vurderingsformer 
  • Utvikle og teste designmønstre innen en veldefinert og fleksibel modell (PISA-modellen)
  • Praktiske forsøk med trinnvis utvidelse i omfang (antall), typologi (ulike typer POS-er) og nedslagsfelt
   • Start-eksempler
    • Gjennomgående
     • Akademisk skriving
     • Veiledning av praksisveiledere
    • Særegent
     • Mellom UH-institusjoner (OsloMet/UiT). Strålevern, tolkning av røntgenbilde.
     • UH-institusjon til lokale studiesentre. Epilepsi, autisme, håndhygiene.
 • (3 gjensidig avhengige krav)
  [1] Dokumenterer, deler og sprer ny kunnskap, praksiser og erfaringer med overføringsverdi til andre studieprogrammer og utdanningsinstitusjoner
  [2] Utvikling og redesign av lærings- og vurderingsformer skal være basert på utprøving og evaluering i løpet av prosjektperioden
  [3] Resultater fra prosjektene skal gjøres åpent tilgjengelig og skal fritt kunne deles, gjenbrukes og videreutvikles.

  • Field & forum-organisering for analyse og erfaringsdeling. : Deltakelse på ulike nivåer og i ulike funksjoner.
  • Møtes for å dele og analysere erfaringer.
   • Interne seminarer.
   • Bredere fora: Læringsfestivalen (NTNU), Digital fagdag (OsloMet), Fagseminarer (Gyldendal)
   • Nettsted + sosiale medier (Twitter, Facebook).
   • Integrere i organisert opplæring (eksisterende læreverk i Bokskapet)
    • PISA / PISA-X (engelskspråklig)
    • Digital læringsledelse
   • Sluttkonferanse.
  • Dokumentgrunnlag i formell faglig kvalifisering.
   • Mastergrad.
   • Førstelektorkvalifisering.
   • Dosentkvalifisering.
   • Dokumentasjon “merittert lærer”
 • Prosjektene skal føre til utvikling og redesign av lærings- og vurderingsformer i eksisterende studieprogrammer og emner 
  • Utdype PISA-modellen med vekt på å utvikle S der fokus er på studentaktiv veiledning.
   • Etablert som modell for strategisk arbeid ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag, OsloMet.
   • Utprøving som modell ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet
   • Utvikling for bred distribusjon gjennom Studiesenteret.no.
 • Omfang og ambisjonsnivå skal gå utover enkeltemner, og bidra til helhetlige studieprogrammer.
  • Prosjektet arbeider med studentaktiv veiledning på tvers av flere emner innen helsefaglig utdanning. Det skal etablere skalerbare design-prinsipper for nettverkssamarbeid der vi legger grunnlag for framtidig utvikling av helhetlige studieprogrammer på tvers av utdanningsinstitusjonene.
 • Evalueringen kan gjennomføres som følgeforskning eller andre former for utredning og evaluering
  • SAVE-prosjektet bruker PISA-modellen med solid orientering mot analysedelen (A) i form av datastøttet læringsanalyse, løpende studier og reflekterende praksis med bred og pragmatisk bruk av samfunnsvitenskapelige metoder der lærere og studenter også deltar i og veksler mellom flere typer andre roller som leder, forsker/reflekterende praktiker og informant.
FINANSIERING
Prosjektperiode: 3 år
Egenfinansiering: 30 % må dekkes av egne midler (kostnader eller arbeidsinnsats)
SAMARBEIDSPARTNERE
 En konsortiumsavtale som regulerer organiseringen av konsortiet, inkludert partenes respektive rettigheter og plikter, skal signeres før kontraktsinngåelse med Diku.
 Det er et krav at prosjektet skal bidra til kvalitetsutvikling i norsk høyere utdanning.
SØKNADENS INNHOLD
beskrive faglig bakgrunn, behov og mål for prosjektet
begrunne valg av lærings- og vurderingsformer med utgangspunkt i oppdatert forskning og kunnskap om hva som fremmer læring
beskrive og begrunne i hvilken grad prosjektet vil utforske og utnytte digitale muligheter
beskrive milepæler og inkludere fremdriftsplan
inneholde et fullstendig budsjett for prosjektet
beskrive hvilke roller støtteenheter ved søkerinstitusjonen og eventuelle eksterne samarbeidspartnere vil ha i prosjektet
beskrive studentmedvirkning i prosjektet
beskrive plan for videreføring av prosjektresultater
beskrive plan for evaluering, dokumentasjon og deling av prosjektresultater, inkludert konkrete spredningsaktiviteter
VURDERING AV SØKNADER
Prosjektets relevans, herunder:
✓ Relevans for utlysningens mål og forventede resultater
✓ Utvikling av nyskapende undervisnings- og vurderingspraksis
✓ Behovsanalyse
✓ Forskningsbasert og utdanningsfaglig argumentasjon for valg av
lærings- og vurderingsformer
✓ Forankring i søkerinstitusjonens strategiske kvalitetsarbeid
Kvaliteten på prosjektdesignet, herunder:
✓ Klar og helhetlig plan for prosjektet
✓ Samsvar mellom prosjektets mål og aktiviteter
✓ Gjennomførbarhet
✓ Kostnadseffektivitet
✓ Studentmedvirkning
Kvaliteten på prosjektteamet, herunder:
✓ Prosjektteamets samlede erfaring og ekspertise
✓ Involvering av relevante støtteenheter
✓ Merverdien av eventuelle eksterne samarbeidspartnere
Virkning og spredning, herunder:
✓ Plan for evaluering, dokumentasjon og deling av prosjektresultater
✓ Plan for videreføring av prosjektresultater
✓ Overføringsverdi til andre studieprogrammer og spredning til andre
utdanningsinstitusjoner
KRAV TIL SØKNADEN
For å kunne kvalifisere for støtte må søknaden oppfylle følgende krav:
• Søker må være et norsk universitet, vitenskapelig høyskole eller høyskole.
• Søknaden må skrives på norsk og leveres gjennom Dikus nettbaserte søknadsplattform (Espresso) innen søknadsfristens utløp.
• CV-er for prosjektlederen og to til fem nøkkelpersoner i prosjektteamet må lastes opp sammen med søknaden. Hver enkelt CV skal ikke overstige to sider.
• En kortfattet uttalelse signert av søkerinstitusjonens øverste utdanningsledelse (prorektor for utdanning eller noen med tilsvarende ansvar), som gjør rede for hvordan prosjektet inngår i lærestedets strategiske kvalitetsarbeid, må lastes opp sammen med søknaden.