Om prosjektet

I det store digitale hamskiftet i UH-sektoren kan ikke hver institusjon være selvforsynt med digitalt lærestoff. Vi må dele og samarbeide. Hernes-utvalget (1988) foreslo å etablere et Norgesnett for utdanning.  Nå 30 år senere er teknologien for dette på plass, men den må gis form og innhold. SAVE-prosjektet for StudentAktiv VEiledning sees i lys av dette.

Det kunne vært en fordel om man kunne få til slike endringer i hele studieprogrammer. Men dersom dette skulle skje nettverksorientert for hele landet, ville vi trolig møte på svært store hindringer knyttet til logistikk, institusjonell autonomi og ressursmangel.

I SAVE-prosjektet setter vi slike ambisjoner på vent, og fokuserer på å utvikle fungerende løsninger for et krevende og vesentlig element i mange utdanningsløp, nemlig veiledning. Vi ønsker å utforske og utvikle studentaktive veiledningsformer med digital støtte. Dette skal tilbys på distanse og slik at løsningene kan skaleres opp for bruk i helhetlige utdanningsprogrammer enten de er forankret i en eller flere UH-institusjoner.

Vi konkretiserer dette til en modell for digital utdanning der de digitale undervisningsressursene i form av “digitalt læreverk” og “digitalt kompendium” publiseres uavhengig av interne fagadministrative føringer.

Ofte vil slike læreverk naturligvis springe ut av den konkrete undervisningssituasjon og behovene på den enkelte institusjon. Men innretting, publisering og bruk skal være eksplisitt åpen og nasjonalt rettet.

Vi forventer økt behov på dette området. Ikke minst har både OsloMet og NTNU uttrykt sterk interesse for å hidra til etter- og videreutdanningstilbudet over hele landet.

Veiledning som eksempel

SAVE er et fellesprosjekt der vi fokuserer på tilrettelegging for studentaktiv bruk der flere institusjoner deler på å levere og bruke slike nettverksressurser. Som tematisk case har vi valgt studentaktiv veiledning i helsefag. Dette kan utvides til andre fag/tema i prosjektperioden der dette passer nmd formålet. Som plattform bruker vi Open edX som er basert på åpen kildekode.

I prosjektperioden 2019-2020 vil vi prøve ut en tilpasning av læringsmodellen PISA (for Presentasjon, Interaksjon, Seminar og Analyse) anvendt på veiledning som tema. Modellen er utviklet for å styrke studentenes individuelle og felles arbeid online og ansikt-til-ansikt.

Prosjektet gjør seg nytte av eksisterende digitale læringsressurser i 4-6 online kurs på Open edX- plattformen i samspill med andre vitenskilder, og tilpasser disse til prosjektets formål. Det gjeldet bl.a.

 • Erichsen, Torunn og Kari Høium: Epilepsi og helseveiledning.
 • Hansen, Sylvia: Helhetlig sykepleie – profesjonen og mennesket.
 • Høivik, Helge (red.): PISA
 • Moen Johannesen, Grethe (red.): Startpakke i akademisk skriving.
 • Reitan, Anita: Strålevern.
 • Vikestad, Kari (red.): Anatomi, fysiologi og biokjemi.
 • Vikestad, Kari: Masteremne i CT (computertomografi).
 • Wøhlk Gundersen, Malene (red.): Kunnskapsbasert praksisveiledning.

Gyldendal bidrar bl.a. ved å legge trykt lærestoff til Open edX.

Gyldendal Forlag bidrar med digitalisering av et eller flere kapitler og spill fra sin helsefaglige portefølje.

I arbeidet brukes dette materialet i tråd med fleksibel (lean) metodikk med vekt på tette tilbakemeldingsløkker og hyppige revisjoner innad i prosjektet. Denne metodikken dokumenteres for å lette skalering.

Tilnærmingen er utfordrende og interessant når det er flere partnere som samarbeider. Vi vil bruke den felles teknologiske plattformen for å utvikle en nettverksorientert modell for forbedring av tekster, utdanningsdesign og det teknologiske rammeverket. Driveren for dette er de behov vi avdekker knyttet til studentaktivitet og ressursdeling i gjennomføringen av tre ulike typer utdanningsstrukturer:

 • ren MOOC (uten sanntids samlinger),
 • samlingsorientert MOOC (inntil 1/5 – 1/3 av studentenes arbeidstid foregår i sanntids samhandling.)
 • blandingsmodus (1/3 – 2/3 av studentenes arbeidstid er knyttet til sannntids samhandling.)

Det skal være enkelt å få oversikt over hva kursene inneholder og det skal være enkle felles rutiner for registrering, innrullering i kurs og pålogging. Det skal samtidig være enkelt å følge studentenes arbeid og utvikle fagdidaktiske intervensjoner som følge av det.

Dokumentasjon av arbeidet og tilhørende opplæringsmateriale skal foreligge i PDF-format og særegen MOOC på Open edX-plattformen.

En betydelig driver i dette er partnernes felles interesse av standardisering uten fare for teknologisk innelåsning (lock-in). Vi ser her for oss et raskt økende behov for gode digitale læringsressurser som i utgangspunkt er sosialt og kulturelt “merket” for deling. Dette gjelder både eksplisitt samarbeid, utvikling av komplementaritet og også konkurranse som kommer brukerne til gode.