Hva er mikromaster?

En mikromaster er en samlet prøve eller eksamen som bygger på 2-6 nettbaserte læreverk . De bør dekke et omforent sett av læringsutbyttebeskrivelser (LUB-er). Dette er altså ikke en grad i vanlig forstand. (Her er noen eksempler på det siste). Det er heller slik at en eller flere utdanningsinstitusjoner godkjenner og gir ekvivalens for en mikromaster som del sine vanlige mastergrader.

En eller flere UH-institusjoner kan gi ekvivalens inn i egne studieprogrammer for studentenes selvstendige arbeid med digitale læreverk som rene MOOCs eller kombinert med samlinger.

Det skjer enten ved at studenter søker om ekvivalens eller at utdanningsinstitusjonen forhåndsdefinerer dette. Dette kan knyttes til at mikromasterprøven(e) er overvåket (proctored) på egnet sted eller via nettet.

Mikromasteren trer da inn som erstatning for en del av det normale studieforløpet, f.eks. 1/2 – 1/1 semesters arbeid. Internasjonalt ser en også at slike ordninger utvides til å gjelde komplette grader.

De som står i utdanning eller etterutdanning kan ofte kombinere mikromastere med annen virksomhet som jobb, omsorg i familien eller reiser og så gjennomføre det restetende av et helt mastergradsstudium.

Bakgrunn

I det store digitale hamskiftet i UH-sektoren kan ikke hver institusjon være selvforsynt med digitalt lærestoff. Vi må dele og samarbeide. Hernes-utvalget (1988) foreslo å etablere et Norgesnett for utdanning.  Nå 30 år senere er teknologien for dette på plass, men den må gis form og innhold. SAVE-prosjektet for StudentAktiv VEiledning sees i lys av dette.

Det kunne vært en fordel om man kunne få til slike endringer i hele studieprogrammer. Men dersom dette skulle skje nettverksorientert for hele landet, ville vi trolig møte på svært store hindringer knyttet til logistikk, institusjonell autonomi og ressursmangel.

Foreningen Norwegian User and Development Groupd Edx (NUDGE) utforsker og utvikler løsninger rundt dette. De Open edX-kursene vi støtter opp om tilbys åpent og på distanse.

Vi arbeider for at slike løsninger kan brukes i mikromastere for bruk i helhetlige utdanningsprogrammer enten de er forankret i en eller flere UH-institusjoner.

NB: Mikromastere er altså basert på en samlingen interaktive digitale publikasjoner. De gir ikke studiepoeng eller opptaksrett til studieprogrammer. Det er den enkelte institusjon som selvstendig vurderer disse publikasjonene og de prøvene som de inneholder med tanke på å gi ekvivalens.

Den som gjennomfører et selvstendig studiearbeid vil gjerne kunne dokumentere det.

Den vanligste ordningen er at studenten melder seg opp til overvåket eksamen (proctored exam) og får vitnemål eller sertifisert karakterutskrift. For mindre oppgaver, arbeidskrav og for frittstående kurs er det vanlig å utstede kursbevis (eng.: badges).

Framveksten av MOOCs (Massive Open Online Courses) skaper større behov for slike. Det vil vokse nå når høyere utdanning i Norge dreies fra arbeid med institusjonelle pensumlister (Hva har du lest?) til nasjonale og internasjonale læringsutbytte-beskrivelser (Hva har du lært?).

Det ser nå ut til at systemene for kursbevis konsolideres rundt Open Badges fra Badgr. Dette var opprinnelig et Mozilla-prosjekt.

Dokumentere arbeidskrav

Den åpne Badgr-standarden støttes av bl.a. Microsoft, Open edX, Instructures Canvas og andre. Systemene kan f.eks. settes opp slik at kursbevis som leveres av dem samles ett felles sted, f.eks. i Microsof LinkedIn. De kan brukes til å dokumentere

  • At et arbeidskrav er innfridd overfor utdanningsinstitusjonene.
  • At man har tilegnet seg en bestemt ferdighet eller forståelse overfor arbeidsgivere når man søker jobb eller lønnsopprykk.

Mer omfattende eksamenspapirer utstedes som før, men kan bygge på overvåket fjerneksamen (proctored exam). Se